ហេតុអ្វីត្រូវសិក្សានៅ SCIA

សិង្ហបុរីជាប្រទេសឈានមុខគេមួយក្នុងការអប់រំ និងមានចំណាត់ថ្នាក់លំដាប់កំពូលក្នុងការសិក្សាអន្តរជាតិ។ ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើង មិនត្រឹមតែផ្តោតជាសំខាន់លើសកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ជូននូវឱកាសដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់សិស្សឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមា និងជួយពួកគេឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្នែកដែលគេចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈសកម្មភាពកម្មវិធីសិក្សាបំពេញបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធអប់រំសិង្ហបុរីតាមបែបលម្អិត និងគ្រប់ជ្រង់ជ្រោយ ជួយត្រៀមរៀបចំសិស្សានុសិស្សសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនានានានៅក្នុងសតវត្សទី 21 នេះ។

SCIA ជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សិង្ហបុរីនៅក្នុងការបង្រៀននិងរៀន។ យើងផ្តោតជាសំខាន់លើសិស្សរបស់យើង ដោយមានគោលបំណងក្នុងដុសខាត់ពួកគេឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ និងក្លាយជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រពេញមួយជីវិត។ កម្មវិធីសក្សារបស់យើង ផ្តោតជាសំខាន់លើការលូតលាស់របស់កុមារដែលកំពុងមានការវិវឌ្ឍ ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះតម្រូវការសង្គម សរីរៈ សញ្ចេតនា និងវប្បធម៌របស់សិស្ស។ នៅ SCIA យើងមានគោលបំណងផ្តល់នូវការអប់រំដែលមានការចូលរួម និងការអប់រំដែលគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសិស្សានុសិស្សរបស់យើងសម្រាប់អនាគតនៃយុគសម័យសាកលភាវូបនីយកម្មនេះ។

កម្មវិធីសិក្សារបស់សិង្ហបុរី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅចំណុចខ្លាំងក្នុងផ្នែកវប្បធម៌នៃការបង្រៀននិងរៀនដែលកសាងនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងផ្នែកអំណាន និងលេខ និងអក្សរសាស្រ្តបែបវិទ្យាសាស្រ្តសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូប។ វាក៏ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ផងដែរលើការអភិវឌ្ឍបំណិនក្នុងការគិត និងការទំនាក់ទំនងរបស់សិស្ស តាមរយៈការដាក់ឲ្យសិស្សចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងមុខងារចំណេះដឹងក្នុងបរិបទជាក់ស្តែងនៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាទាំងអស់។

SCIA ផ្តល់ជូនការអប់រំបែបអន្តរជាតិ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏រួមបញ្ចូលនូវគុណតម្លៃអាស៊ីផងដែរ។