មត្តេយ្យសិក្សា

SCIA (មត្តេយ្យសិក្សា) ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកម្មវិធីសិក្សារួមបញ្ចូលគ្នាល្អផ្តាច់គេរបស់សិង្ហបូរី និងចក្រភពអង់គ្លេស ដែលផ្តោតជាសំខាន់លើការស្វែករក និងការសិក្សាតាមរយៈការលេងកម្សាន្ត។ ដោយមានការណែនាំពីអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានបទពិសោធន៍ សិស្សស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេ ដោយប្រែក្លាយពួកគេឲ្យទៅជាសិស្សមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន និងមានការលើកទឹកចិត្ត។

សិស្សានុសិស្សនឹងចូលរួមក្នុងការអប់រំបែបហូលីស្ទិក និងអាចបន្តអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ និងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេតាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើនដែលយើងផ្តល់ជូន។ នៅមត្តេយ្យសិក្សា គោលបំណងគឺកសាងទំនុកចិត្ត និងឯករាជ្យភាព រៀបចំសិស្សសម្រាប់ផ្ទេរការសិក្សាទៅកាន់បឋមសិក្សា និងសម្រាប់យុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនេះ។

មុខវិជ្ជាសិក្សាផ្តល់ជូន៖