គ្រឿងបរិក្ខារ

មានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃ One Park ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ SCIA ផ្តល់ជូននូវទីតាំងសាលាដែលមានភាពរស់រវើកជាមួយនឹងទីកន្លែងជាទីចាប់អារម្មណ៍ដូចជាហាងលក់ទំនិញ ហាងកាហ្វេ និងភោជនីយដ្ឋាននៅក្បែរៗនោះផងដែរ។

គ្រឿងបរិក្ខារ របស់SCIA
ទីតាំងសំរាប់បង្រៀន ទីធ្លារួម កន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណៗ។ កន្លែងច្នៃប្រឌិត ការិយាល័យ និងកន្លែង ផ្សេងៗ
បន្ទប់រៀន សាលប្រជុំ
(303 នាក់)
កន្លែងហាត់ប្រាណ បន្ទប់ខ្មៅ បន្ទប់ប្រឡង
បន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត សាលធំ
(250 នាក់)
ទីធ្លាលេងកម្សាន្ត បន្ទប់រោងជាង បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់សិល្បៈ បន្ទប់សិក្ខាសាលា
(35 - 70 នាក់)
កន្លែងរក្សាទុកម្ហូបនិងភេសជ្ជៈ បន្ទប់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត បន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
បន្ទប់តន្រ្តី បន្ទប់ពហុគោលបំណង
(80 នាក់)
កង់ទីន កន្លែង​ប្រជុំអន្តរជាតិ
(Model United Nation)
ការិយាល័យ
បន្ទប់សារព័ត៌មាន បណ្ណាល័យ ហាងកាហ្វេ   មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិ
បន្ទប់ពិសោធន៍ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Co-op កន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេង    
  បង្គន់សម្រាប់ជនពិការ បន្ទប់សម្រាប់អ្នកមានជំងឺ    
    បន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល់    
គ្រឿងបរិក្ខារ របស់SCIA
ទីតាំងសំរាប់បង្រៀន
 • បន្ទប់រៀន
 • បន្ទប់ពីសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត
 • បន្ទប់សិល្បៈ
 • បន្ទប់តន្រ្តី
 • បន្ទប់សារព័ត៌មាន
 • បន្ទប់ពិសោធន៍ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា
ទីធ្លារួម
 • សាលប្រជុំ
  (303 នាក់)
 • សាលធំ
  (250 នាក់)
 • បន្ទប់សិក្ឋាសាលា
  (35 - 70 នាក់)
 • បន្ទប់ពហុគោលបំណង
  (80 នាក់)
 • បណ្ណាល័យ
 • Co-op
 • បង្គន់សម្រាប់ជនពិការ
កន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណៗ។
 • កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • ទីធ្លាលេងកម្សាន្ត
 • កន្លែងរក្សាទុកម្ហូបនិងភេសជ្ជៈ
 • កង់ទីន
 • ហាងកាហ្វេ
 • កន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេង
 • បន្ទប់សម្រាប់អ្នកមានជំងឺ
 • បន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល់
កន្លែងច្នៃប្រឌិត
 • បន្ទប់ខ្មៅ
 • បន្ទប់រោងជាង
 • បន្ទប់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត
 • កន្លែងជួបជុំជាអន្តរជាតិ
  (Model United Nation)
ារិយាល័យ និងកន្លែង ផ្សេងៗ
 • បន្ទប់ប្រឡង
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • បន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ការិយាល័យ
 • មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិ