កម្មវិធីលើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សា

កម្មវិធីគាំទ្រការសិក្សារបស់ SCIA

កម្មវិធីគាំទ្រការសិក្សារបស់ SCIA ក្នុងភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យា ផ្តោតសំខាន់នៅខ្លឹមសារសំខាន់និងជំនាញនានានៅក្នុងតារាងមុខវិជ្ជាសិក្សាផ្សេងៗគ្នា។ គោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជូននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែម ការបណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្រសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។


សូមចូលទីនេះសម្រាប់ខិត្តប័ណ្ណ កម្មវិធីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ៖


SCIA Summer Holidays Special

School’s out but learning doesn’t stop! Discover the joy of learning this summer holiday! Choose from a range of fun and experiential programmes that will enhance students’ language skills, mathematical and scientific inquiry skills as well as STEM knowledge.

Refer to the links below for the programmes leaflet, fees and schedule: