ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

Singapore (Cambodia) International Academy Co., Ltd.
 • One Park, មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ
  អគារលេខ 58 ផ្លូវ R8 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
  One Park
 • ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ (7:30ព្រឹក – 5:30ល្ងាច)
  ថ្ងៃសៅរ៍ (7:30ព្រឹក – 1:00រសៀល)
 • General Enquiries & Admission:
  English: (855) 61 777 818
  Khmer: (855) 85 777 814
  Chinese: (855) 61 777 817

  Scholarship & Student Services:
  (855) 61 777 860

  Enrichment & Language Centre:
  (855) 61 777 828

  Human Resources:
  (855) 61 777 808

  Finance & Corporate Affairs:
  (855) 85 777 148

 • enquiry.scia@sim.edu.sg
 • Follow us on
 • Wechat

ទម្រង់សំណួរ